Otázky a odpovědi

Odkud se odebírá surová voda pro úpravu na vodu pitnou?

Základním zdrojem je vodárenská nádrž Římov na řece Malši. Z ní na úpravnu podzemními rourami přitéká množství surové vody potřebné k zajištění dodávky pitné vody do obcí. Požadovaný průtok se pohybuje v rozmezí 450–650 l/s. Dalším zdrojem soustavy jsou vrty podzemní vody ve Vidově a Úsilném, nádrž Husinec pro úpravnu vody Prachatice a nádrž Jordán pro úpravnu vody Tábor.

Co vlastně znamená provozování vodárenské soustavy?

Provozováním všech objektů vodárenské soustavy zajišťujeme úpravu vody na vodu pitnou a její dodávku do všech odběrných míst Vodárenské soustavy jižní Čechy. Znamená to tedy nepřetržité monitorování a řízení všech důležitých objektů soustavy, nepřetržitou kontrolu kvality dodávané vody, údržbu objektů, odstraňování poruch a havárií za každého počasí. A také zajištění náhradního zásobení vodou při opravách a přeložkách vodovodů. Součástí toho je také příprava rekonstrukcí a oprav vodárenských objektů či výstavba nových vodovodů, stejně jako správa majetku, hlídání ekonomické náročnosti provozu soustavy a dodržování mnoha zákonů a vyhlášek, regulujících provoz vodovodů.

Kdy byla Úpravna vody Plav uvedena do provozu?

Došlo k tomu 13. února 1982, kdy přešla na trvalý provoz. Od tohoto dne je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Kolik lidí se o provoz soustavy stará?

Provozních zaměstnanců JVS je 55. Ti zabezpečují řízení a provoz úpraven vody Plav, Husinec a Tábor, všech vodojemů a čerpacích stanic. Kontrolují zařízení, opravují ho při poruchách a haváriích, provádějí nutné manipulace na vodovodních řadech. A také kontrolují kvalitu dodávané pitné vody na předávacích místech. Dalších 15 technických pracovníků se stará o ekonomické činnosti, správu majetku, přípravu oprav a investičních akcí.

Jak se vodárenská soustava řídí?

Provoz soustavy je řízen z centrálního dispečinku, který se nachází na Úpravně vody Plav. Všechna data potřebná pro řízení soustavy se přenášejí na dispečerské pracoviště pomocí vlastní radiové sítě, propojující 92 objektů, které vodárenskou soustavu tvoří. Přenáší se i údaje o katodové ochraně ocelových vodovodních potrubí z dalších 30 stanic katodové ochrany. Vše se tedy řídí z jednoho místa, jímž je právě dispečink JVS.

Jaká je kvalita pitné vody?

Kvalita pitné vody splňuje všechny přísné požadavky norem a například ukazatel koncentrace dusičnanů ve vodě je hodnotou 6–8 mg/l pod limitem určeným ČSN pro „kojeneckou“ vodu (15 mg/l). Další zlepšení kvality pitné vody přinesla instalace filtrů s náplní z aktivního uhlí. Na něm dochází k odstranění cizorodých látek, které není schopna písková filtrace zachytit. Hlavním přínosem filtrace přes aktivní uhlí je udržení kvality vody při krizových stavech jako je velké sucho nebo povodně, při nichž dochází k náhlým změnám kvality surové vody.

Za jak dlouho pitná voda z úpravny Plav doteče do Milevska nebo Čimelic?

Doba potřebná pro dodávku vody do obcí, vzdálených od úpravny Plav až 80 kilometrů, závisí na spotřebě vody zásobených obcí a pohybuje se kolem 10 dnů. Po celou dobu její dopravy potrubím se provádí monitoring kvality a na vybraných odběrných místech opakovaná laboratorní kontrola. Pro zachování zdravotní nezávadnosti se na vybraných objektech provádí zdravotní zabezpečení pomocí chlornanu sodného.

Kdo soustavu provozuje?

Od dubna 2011 je to sám Jihočeský vodárenský svaz, tedy její vlastník. Tehdy od provozovatelské smlouvy odstoupila společnost ČEVAK, která ji předtím měla řadu let v pronájmu.

Co má ČEVAK společného s vodárenským svazem?

Majetkově, vlastnicky vůbec nic. Je to obchodně provozní akciová společnost, která je však největším odběratelem pitné vody, kterou Jihočeský vodárenský svaz vyrobí. Vlastníkem Jihočeského vodárenského svazu je 265 členských obcí.

Proč je voda tak drahá?

Záleží na úhlu pohledu a daném místě, protože ceny vodného a stočného si schvalují samy obce a jejich zastupitelstva. Město od města, obec od obce se tedy liší. JVS v roce 2019 vodu prodává do všech obcí za jednotnou cenu 16,44 Kč/m3 bez DPH. Oproti roku 2018 tak za tisíc litrů vody zaplatí o 24 haléřů víc. Vodárenský svaz surovou vodu nakupuje za necelé 4 koruny. Co vydělá, to vrací do soustavy, protože je de facto neziskovou organizací. A stejně tak musí na obnovu a rozvoj svého vodohospodářského majetku přes vodné a stočné vydělat i obce. Proto jsou jejich ceny řádově vyšší, než je cena vody od JVS.

Vznikají při úpravě vody nějaké odpady?

I když surová voda, přitékající na úpravnu, vypadá velmi čistě, je v ní mnoho organických a nerozpustných látek, které se z ní musí při úpravě na vodu pitnou odstranit. To se děje čiřením vody síranem železitým a následnou filtrací přes pískové filtry a filtry s náplní aktivního uhlí. Technologickou úpravou vzniká velké množství velmi řídkého kalu, který se nesmí volně vypouštět, ale musí se odvodnit. Zakalená voda o koncentraci kalu kolem 0,5 procenta se postupně přečerpává přes několik zahušťovacích nádrží. V poslední fázi se zahuštěná kalová voda přečerpá přes plachetkový kalolis, na kterém dochází k odvodnění kalu a jeho zahuštění až do obsahu sušiny zhruba 25 procent. Odvodněný kal se využívá při zakrývání skládek komunálního odpadu.

Kam až voda z Plava doteče?

Nejdále až na hranice kraje do Čimelic. Nejvýše pak do 697 metrů nad mořem, kde stojí vodojem Šibeniční Vrch na Prachaticku. Voda přitom překoná výškový rozdíl téměř 300 metrů, protože Úpravna vody Plav leží v nadmořské výšce 405 metrů.

Co způsobuje bílé bublinky ve vodě z vodovodního kohoutku?

Nejde o chlor, jak se lidé často domnívají, ale o stlačený vzduch. Ten se objeví vždy, když voda z potrubí, ve kterém je tlak kolem 6 bar, vytéká do volného ovzduší, v tomto případě třeba do sklenice vody.

Jaké chemikálie se používají k úpravě vody?

Především síran železitý (čiření),vápno (alkalizace), oxid uhličitý (ztvrzování), síran amonný a chlornan sodný (hygienické zabezpečení). Samotný plynný chlor už úpravna několik let nepoužívá. Nahradila ho při manipulaci bezpečnějším kapalným chlornanem sodným.

Co se stane, když vypadne elektrický proud?

Na úpravně Plav vlastně nic, protože je vybavena náhradními naftovými agregáty, které ji udrží v nepřetržitém provozu. Pitnou vodu tedy umíme vyrobit a z úpravny do distribuční sítě poslat i při blackoutu, tedy plošném výpadku elektrické sítě.

Jaké jsou průměry potrubí na vodárenské soustavě?

Největší vodovodní potrubí má průměr 1400 mm. Tímto potrubím se přivádí surová voda z nádrže Římov do úpravny Plav. Upravená pitná voda se z úpravny vody do vzdálených vodojemů a přečerpávacích stanic dopravuje potrubím různých průměrů, vždy podle potřebného množství dodávané vody. Průměry potrubí pro dopravu pitné vody se pohybují od 1000 mm až po ty nejmenší roury o průměru 150 mm. Jsou buď z oceli, tvárné litiny nebo plastu.

Jakou vodu Jihočeši pijí? Měkkou nebo tvrdou?

Měkkou, protože alkalita upravené vody se pohybuje na hodnotě kolem 1–1,15 mmol/l, což je v Německých stupních kolem hodnot 5,5–6,5. Hodnota pH vody je 7,5–