Účel stavby

V r. 2014 byla do provozu uvedena první část dálkového řadu pro severní Písecko- řad Sedlice – Mirotice.  Příprava další navazující etapy plynule pokračovala.  Na základě jednání s obcemi a dle jejich požadavků bylo rozhodnuto realizovat II. etapu  stavby : řad Mirotice – Čimelice.  Město Mirovice nepožadovalo napojení na VSJČ, k realizaci poslední části řadu proto dosud ( tj. do konce r. 2019 ) nedošlo.  Pro Čimelice a Rakovice platí, že s plánovanou výstavbou D4 hrozí ztráta vody v místních zdrojích v okolí dálnice. Po dokončení D4 lze předpokládat v okolí komunikace územní rozvoj.  Realizace tohoto vodovodu je tak vlastně podmíněnou investicí pro stavbu dálnice D4 v průchodu těchto obcí.
JVS usiloval o získání dotace z prostředků MZe ČR obdobně, jako u první etapy.

Popis stavby

Zásobování obcí bylo realizováno novým dálkovým řadem, připojeným na I.etapu stavby – dálkový řad, který končil u VDJ Mirotice.  Součástí stavby byl nový vodojem pro Čimelice a Rakovice a nový přívod z vodojemu do Čimelic pro napojení na stávající vodovod.

Stavba obsahuje tyto objekty a provozní soubory:

stavební objekt,provoz.soubor kapacita profil řadu cena stav.a technol. části
Řady      
Přívodní řad Mirotice - VDJ Čimelice 6 095 m 200 mm 22,7 mil.Kč
Přívodní řad VDJ Čimelice-Rakovice-Čimelice 1 975 m 150 mm 4,7 mil.Kč
celkem  řady 8 070 m    27,4 mil.Kč
Vodojem Čimelice      
Vodojem Čimelice vlastní objekt 2 x 100 m3 200 m3   4,2 mil.Kč
Odpad z VDJ 143 m 200 mm 0,4 mil.Kč
Příjezdová komunikace 668 m   1,4 mil.Kč
Přípojka NN 1132 m   0,4 mil.Kč
Ostatní ( oplocení atd )     0,2 mil.Kč
celkem vodojem     6,6 mil.Kč
celkem stavební část     33,9 mil.Kč
Provozní soubory      
VDJ Čimelice - trubní vybavení     1,2 mil.Kč
VDJ Čimelice- elektro     0,5 mil.Kč
Filtrace vzduchu     0,2 mil.Kč
Telemetrie     0,2 mil.Kč
celkem technologie     2,1 mil.Kč
celkem náklady stavební a technologické části     35,2 mil.Kč
pozemky - komunikace, VDJ     0,5 mil.Kč
služebnosti - řady     0,8 mil.Kč
celkem pozemky     1,3 mil.Kč
CELKEM STAVBA     36,5 mil.Kč

Údaje o stavbě

Název stavby: Zásobení severního Písecka, II. Etapa – Čimelice
Místo stavby: katastrální území Mirotice, Boudy, Čimelice, Rakovice
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: Aquatis a.s. Brno (dříve Pöyry)
Zhotovitel: Hochtief CZ Praha, a.s.
Dozor stavby: VRV a.s. Praha
Realizace stavby: 04/2016 – 05/2017
Celkové náklady stavby: 42,2 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 35,2 mil. Kč
ostatní náklady: 7,0 mil. Kč
Hlavní stavební objekt: vodovodní řady, celková délka délka 8 070 m, DN 200, 150 mm
Další objekty: VDJ Čimelice – viz rozpis objektů
Kapacity: počet zásobených obyvatel: Čimelice 956, Rakovice (napojeno 2020) 222 obyv.

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Jihočeský kraj – účelová dotace
Dotační titul: Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů pro veřejnou potřebu ( MZe ČR )
Jihočeský kraj – účelová dotace
Výše dotace: z prostředků MZe ČR: 20,2 mil. Kč, z prostředků JČ kraje: 3,4 mil.Kč, tj. celkem 48 % celkových nákladů,  57 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Příprava stavby navázala na realizaci I.etapy do Mirotic. Projektantem stavby byla firma Aquatis Brno ( přetransformovaná z firmy Pöyry Environment, které projektovala I.etapu ).   Stavební povolení bylo vydáno v květnu 2012.  Žádost o přidělení dotace zaslal JVS na MZe ČR v červnu r. 2015.  Zadávací řízení bylo ukončeno v listopadu r. 2015, byl vybrán uchazeč Hochtief CZ Praha, a.s.   SOD na zhotovitele stavby byla uzavřena v prosinci 2015.  Správcem stavby se stal VRV Praha, a.s.
V březnu 2016 obdržel JVS rozhodnutí o přidělení dotace od MZe ČR .   V srpnu 2016 byla uzavřena smlouva o finanční podpoře s Jihočeským krajem.
Stavba byla zahájena v dubnu r. 2016, realizace byla ukončena v květnu r. 2017.  Kolaudace stavby proběhla v září r. 2017.

Provoz

Po zahájení provozu bylo nutno vyřešit zvýšenou hodnotu PH, způsobenou vyluhováním vnitřního cementového povrchu potrubí, obdobně, jako u dalších nových vodovodů.  Zároveň bylo nutno nastavit nátok na nový vodojem Čimelice, nátok do šachty pro stávající vodovod Čimelice u úpravny vody   a upravit nátok na vodojem Mirotice.
Po zprovoznění vodovodního přivaděče byla úpravna vody Čimelice z běžného provozu odstavena, bude používána pouze v případě havárie přívodu z VSJČ.
V r. 2020 se na vodovod napojila obec Rakovice.

Provoz vodovodu ovlivňuje malý průtok, řad je dimenzován na napojení dalších lokalit, zejména Mirovic. K napojení dosud nedošlo.  K řešení celé oblasti bude nutno v budoucnu přistoupit v souvislosti s předpokládanou výstavbou dálnice D4 a navazujícím územním rozvojem.
Přívodní řad je na napojení dalších lokalit připraven.