Účel stavby

Vodárenský systém Římov – Plav vznikl v osmdesátých letech min. století. Vzhledem k důležitosti celého systému byla pociťována nutnost zvýšit zabezpečenost zdroje vody pro ÚV Plav.
Jednalo se o zabezpečení zdroje vody pro úpravnu v případě:

  1. havárie na nádrži Římov,
  2. revize nebo poruchy na přívodním řadu a štole, které přivádějí surovou vodu z nádrže Římov do úpravny vody Plav.

Bylo navrženo využít stávající čerpací stanice surové vody na Malši v prostoru Vidova. Tento objekt sloužil pro odběr vody pro bývalou úpravnu vody Vidov.  Objekt může odebírat povrchovou vodu přímo z toku Malše. Malše je v tomto místě již doplněna vodou ze Stropnice, což lze považovat za zdroj vody na Malši nezávislý. 

Popis stavby

Pro napojení náhradního zdroje vody na ÚV Plav byly provedeny stavební úpravy ve stávající čerpací stanici Vidov. Do ČS byla osazena dvě čerpadla o výkonu  2 x 1 000 l/s. Pro pohon čerpadel byl položen nový VN kabel z ÚV Plav do ČS v délce 1 460 m. Čerpací stanice byla napojena na nátok  surové vody pro úpravnu vody Plav propojem mezi ČS a stávajícím vodovodním potrubím. Parametry propoje : DN 800 mm, 267 m, materiál Hobas.

Vodu  z propoje je možno dále dopravovat do ÚV Plav stávajícím litinovým potrubím DN 800 mm o délce  1 046 m . Toto potrubí se zároveň používá pro dopravu podzemní vody z vrtů Vi 5 a Vi 6 do úpravny vody Plav.

Údaje o stavbě

Název stavby: Náhradní zásobení ÚV Plav pitnou vodou
Místo stavby: katastrální území Vidov, Plav
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: Hydroprojekt o.z. Č. Budějovice
Zhotovitel: Vodní stavby Bohemia, divize 2
Dozor stavby: VRV Praha a.s.
Realizace stavby: 11/1998 – 09/1999
Celkové náklady stavby: 10,5 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 9,8 mil. Kč
ostatní náklady: 0,7 mil.Kč
Hlavní stavební objekt: úpravy čerpací stanice Vidov – stavební, strojní, elektro
Další objekty: propojovací řad 270 m, kabel VN 1 400 m
Kapacity: množství dopravované vody : 1 000 l/s

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Účelová dotace
Výše dotace: 3,1 mil. Kč, tj. 30 % celkových nákladů, 32 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Přípravu stavby zahájil původní investor Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha v r.1993. Projektovou dokumentaci v jednotlivých stupních vypracoval Hydroprojekt o.z. Č.Budějovice.
V r. 1994 převzal JVS investorství  stavby v přípravě v rámci privatizace VRV Praha. VRV Praha pak nadále prováděl přípravu stavby a stavební dozor.  Výběrové řízení na zhotovitele stavby se uskutečnilo v říjnu 1998.  Stavba byla zadána Vodním stavbám Bohemia.a.s.  V termínu 11/98 získal JVS prostřednictvím VRV Praha účelovou dotaci  od MZe ČR.   Stavba byla zahájena v r. 1997, realizace byla ukončena v září 1998.

Provoz

Na zařízení čerpací stanice se provedly v r. 2008 úpravy na čerpadlech a na česlích - nátok z řeky do objektu, náklady 5 mil.Kč. V r. 2010 byl vyměněn VN kabel z ÚV Plav do čerpací stanice. V r. 2014  byla provedena výměna celého úseku  původního litinového potrubí  DN 800 mm podél kalových lagun ÚV Plav  v délce 0,8 km za potrubí ocel DN 800 mm. Celkové náklady činí  10,5 mil. Kč.       

Provoz stavby je nárazový, zařízení se využívá při odstávce přívodu surové vody z nádrže Římov. Odstávka se provádí při revizi vodovodní štoly na přívodním potrubí Římov – Plav, revize se provádí jednou za 10 let.  Zařízení se udržuje stále v pohotovostním provozu, jednou za tři měsíce se uvedou do chodu čerpadla na čerpací stanici.