Účel stavby

Vidov byl jednou z obcí, které v rámci transformace JVS ponechaly svůj oddělitelný majetek v JVS.   Součástí tohoto oddělitelného majetku byla i kanalizační síť a čistírna odpadních vod ( ČOV ), která vypouští vyčištěnou vodu do Malše.

Povodeň, která postihla Jižní Čechy v srpnu roku 2002, způsobila zaplavení kanalizační sítě v obci a zaplavení areálu ČOV ve Vidově.  Kanalizační síť byla staticky narušená, zařízení ČOV bylo poškozené, technologie vyžadovala komplexní výměnu. Obnovované zařízení bylo navrženo i pro výhledový rozvoj v souladu s územním plánem obce.

Vzhledem k důležitosti objektu se podařilo JVS zařadit jeho obnovu do dotačního programu  MZe ČR, který řešil škody po povodni r. 2002.

Popis stavby

Stavba zahrnovala komplexní obnovu stavebních objektů i technologie.

Stavební objekty:

  • sdružený objekt nádrží -   11 x 8 m, výška cca 4 m, sedlová střecha
  • odlehčení na přítoku z obce   DN 600 mm, 108 m
  • zpevněné plochy, oplocení, přeložka rozvaděče
  • kanalizační sběrače   DN 300 mm,450 mm, 388 m
  • přepojení kanalizace  DN 300 mm, 28 m

Technologická část:

  • strojní a technologická část:  sdružený objekt – ruční česle, vestavba BIOCLEANER BC 600 aerační systém, dmychadla

Údaje o stavbě

Název stavby: Obnova kanalizace a ČOV Vidov
Místo stavby: katastrální území Vidov 
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: Vak Jižní Čechy a.s., divize služeb
Zhotovitel: Kašparů – Koller Stavitelství s.r.o.
Dozor stavby: CIBA Rudolfov – Jan Cibuzar
Realizace stavby: 12/2004 – 06/2005
Celkové náklady stavby: 6,5 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 6,1 mil. Kč
ostatní náklady: 0,4 mil. Kč
Hlavní stavební objekt: sdružený objekt nádrží ČOV
Další objekty: kanalizační sběrače
Kapacity: kapacita ČOV:  550 ekvivalentních obyvatel 

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Program 229 810 - odstranění následků povodní 2002
Výše dotace: 4,5 mil. Kč, tj. 69 % celkových nákladů, 73 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Příprava stavby byla zahájena v r. 2002 studií obnovy kanalizace, zpracovanou těsně před povodní 2002..  Projektovou dokumentaci ve všech stupních zpracoval Vak JČ a.s., divize služeb .  Stavba byla zařazena do dotačního programu MZe ČR – pomoc při odstranění následků povodně r. 2002. Rozhodnutí o přidělení dotace obdržel JVS v červnu r. 2004.
Stavba byla zadána firmě Kašparů Koller Stavitelství s.r.o. v srpnu 2004 na základě výběrového řízení.  Zahájení stavby proběhlo v prosinci 2004, stavba byla ukončena v červnu 2005.

Provoz

Po předání ČOV probíhal zkušební provoz podle rozhodnutí Magistrátu města Č.Budějovice, odboru životního prostředí .  Zkušební provoz byl povolen do listopadu 2005.  Zkušební provoz probíhal bez větších závad, takže JVS požádal o kolaudaci v požadovaném termínu, samotná kolaudace stavby proběhla v prosinci 2005.

V r. 2005 požádala obec Vidov o předání oddělitelného majetku obci. Jednalo se o celou vodovodní a kanalizační síť obce.  Podle podmínky MZe ČR nebylo možno dotovanou stavbu - Obnovu kanalizace a ČOV Vidov - převést na jiného majitele ve lhůtě požadované obcí.  Kanalizace v obnovené části a ČOV Vidov byly ponechány v JVS jako jeho majetek a pro zajištění provozu byly obci pronajaty.

V r. 2010 požádal JVS MZe ČR o předčasné předání objektu do majetku obce. Vzhledem k tomu, že se jednalo o předání obci, MZe ČR s převodem souhlasilo. Převod byl na počátku r. 2011 uskutečněn a stavba je tak vlastněna obcí, která zajišťuje i její provoz.