Účel stavby

Po zprovoznění nádrže Římov a úpravny vody Plav byl získán kvalitní zdroj pitné vody pro větší část Jihočeského regionu. Oblast Jindřichova Hradce a okolí byla v osmdesátých letech minulého století zásobována jednak z místního zdroje – úpravny vody na Nežárce, jednak z vodovodu Dolní Bukovsko – Pleše. U obce Pleše je přečerpávací stanice pro vodovod do J.Hradce.

Vodovodní systém s úpravnou v D.Bukovsku má kvalitní podzemní zdroje, ale v devadesátých letech minulého století nepostačoval pro zásobování celé oblasti Jindřichohradecka. Aby bylo možno zrušit lokální zdroj pitné vody, který používal silně znečištěný tok Nežárky s obsahem radioaktivních látek, bylo rozhodnuto napojit J. Hradec na zdroj VSJČ Římov – Plav. Úpravna vody v J. Hradci, postavená v r. 1960, byla na hranici své životnosti.  Ve studiích VÚV Praha a VRV Praha bylo proto počítáno s jejím zrušením a napojením na zdroj Římov.

Dalším zdrojem vody pro J.Hradec se stalo prameniště Hamr poblíž Chlumu u Třeboně. Tento zdroj vody byl v osmdesátých letech min.století dálkovým řadem propojen z Hamru do vodojemu Fedrpuš  na jižním okraji J. Hradce.  Jindřichohradecko má tak dnes v případě potřeby k dispozici tři nezávislé zdroje pitné vody.

Popis stavby

Pro napojení Jindřichohradecka na Vodárenskou soustavu Jižní Čechy byl položen nový dálkový řad, připojený na stávající zařízení JVS.   Řad byl napojen na vodovod JVS pro Táborsko u Veselí nad Lužnicí v rozdělovací šachtě poblíž Nežárky.

Řad byl veden v souběhu se stávajícím vodovodem D.Bukovsko - Pleše . Délka řadu je  8 513 m, profil řadu DN 400 mm, tvárná litina. Pro napojení na čerpací stanici Pleše byla přistavěna nová armaturní šachta a řad byl napojen na přívod z D. Bukovska  do akumulace vody ČS Pleše.  Napojením v ČS Pleše je možno zásobovat navazující systém Pleše – Děbolín, J. Hradec se všemi odbočkami a napojenými lokalitami.

Údaje o stavbě

Název stavby: Vodovodní řad Veselí/Lužnicí - Pleše
Místo stavby: katastrální území Veselí/Lužnicí, Drahov, Pleše
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor, Jindřichův Hradec
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: VaK Jižní Čechy, a.s.
Zhotovitel: VaK Jižní Čechy, a.s. , divize J.Hradec
Dozor stavby: JVS Č.Budějovice
Realizace stavby: 08/1995 – 03/1997 
Celkové náklady stavby: 28,3 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 25,7 mil.Kč
ostatní náklady: 2,6 mil.Kč
Hlavní stavební objekt: vodovodní řad, délka  8 513 m, DN 400 mm
Další objekty: napojovací šachta u ČS Pleše.
Kapacity: množství dopravované vody : 80 l/s  ( max )

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha - Těšnov
Dotační titul: Účelová dotace
Výše dotace: 16,0 mil. Kč, tj. 57 % celkových nákladů, 62 % nákladů stavební a technologické části stavby

Průběh přípravy a realizace

Příprava stavby navázala na studii VÚV Praha z r. 1989.  V r. 1994 převzal JVS investorství stavby v přípravě v rámci privatizace od Jivak s.p. Projektová dokumentace byla zpracována Vak JČ a.s. v září 1994. Výběrové řízení na zhotovitele stavby se uskutečnilo v únoru 1995.
Stavba byla zadána Vak JČ, divizi J. Hradec. Stavba byla zahájena v r. 1995, realizace byla ukončena v lednu 1997.
Kolaudace stavby byla vydána v červnu r.1997.

Provoz

Provoz stavby probíhá bez problémů.  Po uvedení do provozu bylo nutno nastavit nátoky do nádrže v čerpací stanici Pleše ze směru od D.Bukovska a ze směru od VSJČ.  Voda ze systémů D.Bukovsko a VSJČ je nastavena tak, že z VSJČ se dodává 15 % potřeby vody, zbytek z D.Bukovska.  Průtok v řadu je proto menší, než předpokládal projekt, ale v tomto úseku vzhledem k vnitřnímu povrchu potrubí ( cementace ) nevznikají problémy s druhotným znečištěním.