Účel stavby

Vodárenská nádrž Římov je propojena přívodním řadem surové vody DN 1400 mm o celkové délce 7 300m s úpravnou vody Plav.  Při povodni v srpnu 2002 došlo vlivem záplav, při vypouštění nadkritického množství vody z přehrady Římov, k poškození břehu řeky Malše a zároveň potrubí DN   1 400 v úseku, který je veden pod přehradou v souběhu s břehem řeky.
Rovněž byl poškozen most přes řeku Malši, po kterém bylo převáděno potrubí DN 1 400 . Toto potrubí bylo rovněž poškozeno a jeho uložení se stalo značně rizikové. Prakticky vzniklo statické spolupůsobení konstrukce mostu a potrubí, kdy potrubí částečně neslo konstrukci mostu. Most byl navržen na průtok 250 m3/s, skutečný průtok při záplavách byl však cca 450 m3/s. Most byl poškozen a vedení potrubí na mostě bylo značně rizikové.
Bylo proto rozhodnuto potrubí uložit v tomto místě do shybky pod řekou . V nejkritičtějším úseku od paty hráze přehrady Římov k mostu přes Malši pak bylo navrženo uložit rezervní potrubí DN 100 mm v souběhu se stávajícím potrubím DN 1 400 mm, pro ochranu stávajícího potrubí pak opevnit břeh Malše.

Popis stavby

Hlavním objektem stavby byla dvouramenná shybka  2 x DN 1 000 mm pod řekou Malší poblíž stávajícího mostu v Římově.  Shybka jedním ramenem navazovala na stávající přívod DN 1 400 mm ve směru od přehrady, druhé rameno navazovalo na nový souběžný řad  DN  1 000 mm.

Stavba obsahovala tyto objekty:

stavební objekt kapacita profil řadu cena
příložný řad 884 m 1 000 mm 18,3 mil.Kč
shybka přes Malši  2 x 50 m, celk. délka 300 m 305 m 1 000 mm 11,0 mil.Kč
propojovací objekt potrubí na shybce     2,7 mil.Kč
stabilizace stávajícího potrubí DN 1 400 mm 120 m   3,5 mil.Kč
aktivní katodová ochrana     0,7 mil. Kč
CELKEM STAVBA     36,1 mil Kč

Údaje o stavbě

Název stavby: Rezervní přívod z nádrže Římov na ÚV Plav
Místo stavby: katastrální území Římov
Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Charakter stavby: novostavba
Zpracovatel PSP: Vak Jižní Čechy a.s., divize služeb
Zhotovitel: Hochtief VSB Praha, divize Č. Budějovice
Dozor stavby: VRV Praha a. s.
Realizace stavby: 03/2003 – 09/2003
Celkové náklady stavby: 37,2 mil. Kč
z toho stavební část a technologická část: 36,1 mil. Kč
ostatní náklady: 1,1 mil.Kč
Hlavní stavební objekt: shybka pod Malší
Další objekty: příložný řad DN 1 000 mm
Kapacity: délka nového řadu celkem 1 189 m

Poskytnutá dotace

Poskytovatel dotace: EU, dozor za Českou republiku vykonával Státní fond životního prostředí
Dotační titul: EU – ISPA č. 2002/CZ/16, Náprava škod povodní 2002: oprava infrastruktury v dopravě a životním prostředí poškozené povodní v srpnu 2002
Výše dotace: 28,6 mil. Kč, tj. 77 % celkových nákladů, 79 % nákladů stavební  části stavby

Průběh přípravy a realizace

Příprava stavby byla zahájena okamžitě po vzniku poškození řadu. V září r.2002 byly vypracovány první návrhy, jakým způsobem provést opravu. JVS požadoval v říjnu r.2002 zařazení stavby do dotačního programu MZe ČR, který řešil škody po povodni r. 2002.   Vzhledem k nákladům stavby bylo rozhodnuto zařadit ji do opatření ISPA, tj. předvstupního fondu EU, který byl vyčleněn pro odstranění následků povodní. Memorandum mezi EU a ČR o financování souboru opatření k odstranění následků povodní bylo vydáno v říjnu r. 2002.
Vzhledem k zařazení stavby do dotačního programu ISPA podléhala stavba zvláštní kontrole. Důvodem byla skutečnost, že Česká republika nebyla v té době ještě členem EU a probíhala předvstupní jednání, v daném případě se jednalo o mimořádný dotační titul a úředníci EU neměli nastavené přesné instrukce, jak kontrolu provádět. Stavba byla tak sledována přímo pověřenými pracovníky EU a ukončení stavby se účastnil zástupce delegace EU v ČR.  Podrobnou kontrolu pro EU pak prováděl SFŽP, fond ISPA byl přidělen do gesce MŽP ČR.

Podklad pro zařazení do programu ISPA – povodně zpracoval Hydroprojekt Praha. Navazující projektovou dokumentaci  ve všech stupních zpracoval VAK JČ, a.s., divize služby.  Výběrové řízení   na stavbu se uskutečnilo v únoru r. 2003, stavba byla zadána firmě Hochtief CZ Praha.  Smlouva o dílo byla uzavřena v březnu 2003, práce byly zahájeny neprodleně.  Nejsložitější pro realizaci byla shybka pod řekou, prováděla klasickým způsobem, tj. provedením jímky z Larsenových stěn a s odvedením toku řeky mimo staveniště.
Stavba probíhala bez problémů, byla ukončena již v září r. 2003. Slavnostního předání se účastnili zástupci EU, u mostu přes Malši byla umístěna pamětní tabule.  Kolaudace stavby proběhla v říjnu r. 2003.

Provoz

Provoz stavby probíhal bezproblémově, dosud ( do r.2019 ) není zaznamenána žádná porucha.
S provozem souvisí úpravy průtokoměrů a trubního vybavení na předávacím objektu Římov pod přehradou, kde se měří vody předaná z přehrady ( majitel a provozovatel Povodí Vltavy ) do dálkových řadů ( majitel a provozovatel JVS ).